در فراوری چرم فرآیند مختلفی اجرا میشود و اضطراری است در هر تراز در دست گرفتن های کافی به کار آید . عدم در اختیار گرفتن حالت زیر در مپحلول دباغی موجب تخریب ثبت چرم می گردند .

1 - کاهش PH یا این که ارتقاء اسیدیته

کیف چرم

2 - رتبه حرارت دوچندان

3 - غلظت محلول تاننی

4 - سوزانندگی مواد دباغی

برای تهیه و تنظیم چرم مرغوب ضروری است وضعیت محیطی برعکس موردها مذکور باشد .

معمولا انگیزه دباغ تنظیم چرم باکیفیت اثبات در کلیه ی نقاط پوست میباشند به این ترتیب از اغاز پروسه متفاوت فراوری تا پایان فعالیت توجه و در دست گرفتن دباغ از اهمیت ویژه برخوردار خواهد بود چون عملیات غیر قابل ازگشت خواهد بود گهگاه برای ساخت وسایل چرمی مصرفی از کامل شدن و ثبت دباغی خوداری میشود و بخش ردیی و صورت چرم زیر تاثیر قرار میگیرد البته بخش داخلی ناپخته باقی می‌ماند .

گهگاه عدم ثبت یکنواخت دلخواه است بویژه در سالیان اخیر که از کروم در دباغی استفاده میشود بعد از شستشوی مواد اهکی در PHخاصی کرومبه مغز پوست نفوذ نخواهد کرد .

در هر حال دباغ همت می نماید محصولی یکنواخت در تمامی نقاط پوست به اقداماتی پیشگیرانه دست بزند .

برای مثال در حیطه شکم و رانها که الیاف پوست از تراکم کمتری برخوردارند تانن دهی مقدماتی انجام میگیرد .


تگ ها: کیف چرم